Pages

Categories

Search


Карта, сильніша за козирну

by
Лютий 4, 2010
ЕКОНОМІКА
No Comment

    Управлінням агропромрозвитку Радивилівської райдержадміністрації було запропоновано, а депутатами райради схвалено запровадження районної “Програми моніторингу і управління роботами щодо поліпшення родючості та використання грунтів” – з метою створення бази даних з агрохімічного обстеження грунтів, що дозволить своєчасно і оперативно вести технологічний моніторинг сільськогосподарських культур, дасть змогу проводити моніторинг і управління роботами з поліпшення родючості та використання грунтів,  забезпечити оптимальне живлення рослин, спланувати  агротехнічні заходи з сівби та догляду за посівами, поставити на якісно новий рівень науково-консультаційне та інформаційне забезпечення нових господарських структур та сільського населення. Докладніше про це на прохання кореспондента «Радивилів.net» розповідає начальник відділу організації сільгоспвиробництва Радивилівського районного управління агропромислового розвитку Олександр КУХАРЬОВ:

    – Ця програма роз­роб­лена на під­ставі За­конів України „Про основ­ні за­са­ди державної аг­рарної політики на період до 2015 року”, „Про охорону земель”, „Про місцеві дер­жавні адмі­ністрації”. Високі врожаї немислимі без ін­тен­­сивних технологій ви­рощу­вання культур, тобто йдеться про оптимальне за­безпечення рослин еле­ментами живлення на всіх етапах росту і роз­витку, до­тримання агро­технічних вимог, впро­вадження інте­грованої системи захисту рослин.

Управлінням агропромрозвитку Радивилівської райдержадміністрації було запропоновано, а депутатами райради схвалено запровадження районної “Програми моніторингу і управління роботами щодо поліпшення родючості та використання грунтів” – з метою створення бази даних з агрохімічного обстеження грунтів, що дозволить своєчасно і оперативно вести технологічний моніторинг сільськогосподарських культур, дасть змогу проводити моніторинг і управління роботами з поліпшення родючості та використання грунтів,  забезпечити оптимальне живлення рослин, спланувати  агротехнічні заходи з сівби та догляду за посівами, поставити на якісно новий рівень науково-консультаційне та інформаційне забезпечення нових господарських структур та сільського населення. Докладніше про це на прохання кореспондента «Радивилів.net» розповідає начальник відділу організації сільгоспвиробництва Радивилівського районного управління агропромислового розвитку Олександр КУХАРЬОВ:

– Ця програма роз­роб­лена на під­ставі За­конів України „Про основ­ні за­са­ди державної аг­рарної політики на період до 2015 року”, „Про охорону земель”, „Про місцеві дер­жавні адмі­ністрації”. Високі врожаї немислимі без ін­тен­­сивних технологій ви­рощу­вання культур, тобто йдеться про оптимальне за­безпечення рослин еле­ментами живлення на всіх етапах росту і роз­витку, до­тримання агро­технічних вимог, впро­вадження інте­грованої системи захисту рослин.

­Насамперед необ­хід­не агрохімічне обстежен­ня грунтів. Відбираються грун­тові зразки, у них ви­значається вміст ос­новних елементів жив­лення, з’я­со­­вується реак­ція ґрунто­вого розчину РН. На кож­не поле роз­роб­ляється аг­рохімічна  харак­теристи­ка грунтів, розрахову­ються потреби мінеральних доб­рив, спо­соби та періоди їх внесення..

Обумовлена зе­мель­ною реформою зміна струк­тури земле­корис­ту­ван­ня, нарізки полів і сі­во­змін, відсутність у бага­тьох земле­корис­тувачів якіс­ного картогра­фічного матеріалу уск­лад­нюють аг­рохімічний моніторинг за тради­ційними методами і орга­нізаційними підхо­да­ми, тому створена елект­рон­на база дасть мож­ли­вість використовувати дані дистанційного зон­ду­вання Землі (ДЗЗ), аерофото­зйомки, а це дозволить ви­явити стро­катість ґрун­тового покри­ву, стан його родючості, прив’язати до коорди­натної сітки місця для локального здійснен­ня заходів з підвищення родючості грунтів.

Програма профі­нан­сована і виконана на 70 від­сотків. Для робіт з ви­готовлення цифрового кар­­тографічного мате­ріалу, районних карто­грам вмісту в грунті еле­ментів живлення було залучено представників обласного державного проектно-тех­нологічного центру „Обл­деж­­родю­чість”. Електрон­на база даних виготовлена в пов­ному обсязі та пере­дана в район.

Уже сьогодні кожне сіль­госппідприємство або фермерське госпо­дар­ство може отримати ха­ракте­рис­тики грунтів за 20 по­казниками (забез­печеність елементами живлення,  кис­лотність, забруднення важкими металами та ін­ше). Для повного вико­нан­ня про­гра­бати ноутбук та GPS- навігатор, що від­криє змогу визначати ці по­­казники з прив’язкою до місцевості в будь-якій точці району.Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *