Pages

Categories

Search


Тож кому сьогодні належить ліс?

by
Липень 15, 2011
СОЦІУМ
No Comment

\"\"    До депутатів районної ради звертаються жителі району з різних питань. Хто просить допомоги на лікування рідних, поховання близьких, хто просить надати кваліфіковану консультацію і т.д. А останнім часом людей непокоїть масова вирубка лісів та вивіз деревини Радивилівським лісгоспом. Їх цікавить – яка форма власності цього господарства?

    Декілька звернень бу­ло і про те, що цей ко­опе­ратив вирубує ліси не­законно. Тому фракція пар­тії \”Батьківщина\” у райраді доручила де­путату Юрію Костюку нап­равити звернення на ім’я прокурора району Ми­коли Грицишина та го­лови Радивилівської ра­йон­ної ради Олега Бер­нацького щодо законності володіння лісовими та майновими паями ССВК Радивилівський лісгосп.

    До депутатів районної ради звертаються жителі району з різних питань. Хто просить допомоги на лікування рідних, поховання близьких, хто просить надати кваліфіковану консультацію і т.д. А останнім часом людей непокоїть масова вирубка лісів та вивіз деревини Радивилівським лісгоспом. Їх цікавить – яка форма власності цього господарства?

    Декілька звернень бу­ло і про те, що цей ко­опе­ратив вирубує ліси не­законно. Тому фракція пар­тії \”Батьківщина\” у райраді доручила де­путату Юрію Костюку нап­равити звернення на ім’я прокурора району Ми­коли Грицишина та го­лови Радивилівської ра­йон­ної ради Олега Бер­нацького щодо законності володіння лісовими та майновими паями ССВК Радивилівський лісгосп.

    5 червня 2011 року прокурор надіслав від­повідь на ім’я заявника та голови райради, що в ході проведення пере­вірки встановлено те, що ССВК Радивилівський лісгосп створений 19.05. 2000 року і є пра­во­нас­туп­­ником Радиви­лів­сь­кого міжгосподарського ліс­госпу. Описав ра­йонний про­курор і те, чим ке­ру­ється коопе­ратив, а та­кож наго­лосив, що ССВК «Ради­вилівський лісгосп» во­лодіє дер­жавними ак­тами на пра­во пос­тійного корис­тування землею лісо­вого фонду площею 5224,3 га. В підсумку вказав: «За результатами проведеної перевірки  по­­ру­шень закону не ви­явлено».

    Повідомляю для жи­телів району: ССВК \”Ра­ди­­вилівський лісгосп\” – це ко­оператив приватної  фор­ми власності, який ство­рив Мащук Віталій Григорович.

Щодо законності во­ло­діння кооперативом лісами є питання…

    22 жовтня 2004 ро­ку голова райдерж­ад­міністрації Сергій Шев­ченко на виконання роз­порядження голови обл­держадміністрації «Про додаткові заходи що­до розвитку лісового господарства області та з метою поліпшення ста­ну ведення лісового господарства в лісах ко­лишніх колгоспів ра­йону» видав розпо­ряд­ження голови Ради­ви­лівської РДА №342 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства Ради­ви­лів­ського району», де в  пункті 1 говориться: «Згідно чинного зе­мель­но­го законодавства нині діючий ССВК «Ради­ви­лівський лісгосп» з 01.01.2005 року втрачає право користуватися зем­ля­ми лісового фонду колишніх КСП (колгоспів. – авт.) району\”. В пункті 4 розпорядження вка­за­но: «Ліси, що знахо­ди­лись в користуванні ССВК «Радивилівський лісгосп», передати в уста­нов­ле­ному порядку під охо­ро­ну новоствореному дер­жавному підприємству СЛАП «Радивилівський держ­­спецлісгосп…». Тоб­то під охорону. А як же з масовою вирубкою  лісів територіальних громад всього району?

Тому хочу, щоб гро­мад­ськість району отри­мала правдиву інфор­ма­цію від прокурора району Миколи Грицишина та го­лови районної ради Оле­га Бернацького і прошу  вважати це як мій депу­татський запит:

    1. На підставі чого про­­водиться вирубка лі­сів на землях тери­то­рі­аль­них громад району з 1 січня 2005 року по да­ний час?

    2. Яка площа лісів вирубана і скільки метрів ку­бічних деревини реалі­зовано за цей період?

    3. Як розподілялися прибутки від реалізації деревини і скільки коштів отримали власники – сільські громади, а скіль­ки отримав кооператив?

    4. Хто сьогодні є за­кон­ним власником лісів та лісових насаджень на землях територіальних громад району?

    5. Вжити невід­клад­них заходів щодо не­до­пу­щення безкон­т­роль­ної та не­законної ви­рубки лісів району.

    Недавно до мене звер­­­нувся житель Бу­га­ївської сільської ради і запропонував разом ог­лянути Морозівський ліс, який знаходиться біля с.Бу­гаївки. Від поба­че­ного в мене зали­шилося гнітюче враження 

    Повалені дерева гни­ють біля нещодавньої ви­рубки, обрізане гілля ку­пами завалює живі насад­ження, а лісники палять вогнища ви­шу­каними дро­вами, а де палили гіл­ля, то ра­зом з живими здоровенними соснами. Ззовні виг­лядає, що ліси є, а коли заглибитися в середину, то мало що за­лишилось. Мені зда­єть­ся, що деякі  люди жи­вуть сьогод­ніш­нім днем, а завтра хоч по­топ…

    Звертаюся до керів­ни­ц­тва району, депутатів ра­йонної та сільських рад, сіль­ських голів, гро­мад­сь­кості: ліси, які са­дили та ви­рощували наші діди, бать­ки, школярі, мають на­лежати усій гро­маді ра­йону, а не ок­ре­мим осо­бам для осо­бистого зба­гачення.     

 


 

     Петро Жукевич,

депутат районної ради, голова фракції партії \”Батьківщина\”.

(Газета «Прапор перемоги»). 


no Responses

 1. berko1945.ukr.net

  Липень 24, 2011, 20:47:30

  …мир насилья мы разрушим,до основанья ,а затем – після нас хоч потоп.Зелененькі в кишеню…і моя хата скраю.Типова риса українця – я живу на горбаці і маю всіх в ……))).

 2. berko1945.ukr.net

  Липень 24, 2011, 20:42:01

  …мы розрушим,до основанья,а потом – після нас хоч потоп.Зелененькі в кишеню і моя хата скраю.)))Типова риса українця,я живу на горбаці…)))

 3. Іван

  Липень 15, 2011, 11:51:08

  Взагалі в Україні з лісами твориться, щось не зовсім зрозуміле. Наче ліси державні, але знаходяться в різних відомствах. Це і держагентство лісових ресурсів, МінАПК, Міноборони,різні кооперативи, залізниця, автодор, сільські ради і т.п. Питається: а хто ж тоді буде проводити державну політику в галузі лісового господарства? Доречі політика (в т.ч. і державна) зводиться лише до одного – якомога більше заготовити деревини. а далі хоч потоп. Народу, як завжди, розкажуть чергову казочко, що все в порядку. Нармативна база також розмита і не конкретна, що дозволяє без проблем проводити необмежені лісозаготівлі. Щодо контролюючих органів, то вони також їсти хочуть. І проблема тут не в окремо взятому В.Мащуку. а трошки глибше.

 4. Влад

  Липень 15, 2011, 10:56:03

  Що це взагалі таке??? Невже через декілька років наші діти незможуть до лісу сходитиЗалишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *